Sveriges Fiskevattenägareförbund har yttrat sig över EU-kommissionens förslag till förordning om Europeiska Havs- och fiskerifonden 2021 – 2027. Här följer en sammanfattning av våra synpunkter på förslaget.

Sveriges Fiskevattenägareförbund välkomnar de förslag som syftar till generella regelförenklingar och att minska den administrativa bördan för såväl handläggare som stödsökare. Förordningen om gemensamma bestämmelser för fonderna är ett bra grepp i sammanhanget. Ambitioner om regelförändringar är inget nytt utan har funnits med i förarbetet kring alla nya fondperioder. Vi hoppas att ambitionerna denna gång ger reella resultat.

Vi tycker att ansatserna i förordningen om mindre deltaljstyrning av nationernas utformning av program och stödåtgärder är goda.

Vi ser också mycket positivt på att det småskaliga kustfisket uppmärksammas mer än i tidigare fondförordningar och att en handlingsplan för detta segment ska inkluderas i det nationella programmet. Här påtalar vi vikten av att arbetet med att ta fram denna handlingsplan för svenskt småskaligt kustfiske kommer igång snarast och att processen sker transparant och i nära dialog med berörda intressenter och organisationer. Kopplat till denna handlingsplan ser vi fram mot skräddarsydda stödåtgärder för att främja diversifiering och utforma lokala förvaltningsmodeller som utvecklar, skapar mervärden och breddar den småskaliga fiskerinäringen i våra kust- och skärgårdsområden. Stödåtgärder som dessutom ligger i linje med en ekosystembaserad fiskförvaltning. 

Hela vårt remissyttrande finns här nedan som pdf.