Sveriges Fiskevattenägareförbund har yttrat sig över Vattenmyndigheternas förslag till miljökvalitetsnormer för vatten som är kraftigt modifierade på grund av påverkan från vattenkraft. Här följer en sammanfattning av vårt remissvar.

Sveriges Fiskevattenägareförbund konstaterar att förslaget i sin helhet innebär en rejäl sänkning av ambitionsnivån för miljöanpassning av vattenkraft i KMV och att denna ligger långt från den ursprungliga utgångspunkten om att vattenförekomster som KMV-klassats ska leva upp till god ekologisk potential. Oavsett energipolitiska, klimatpolitiska eller ekonomiska motiv tycker vi detta är förvånande och olyckligt.

Trots allt tycker vi att de åtgärder som redovisas för de vattenkraftverk som föreslås uppnå miljökvalitetsnormen ”god ekologisk potential” är väl avvägda och bra. Det är nu ett minikrav att dessa objekt/vattenförekomster högprioriteras i den kommande nationella planen och att de redovisade åtgärderna för att uppnå miljökvalitetsnormen skyndsamt förverkligas.

Vi anser också att ålen är mycket styvmoderligt behandlad i förslaget. Ett minimikrav för alla KMV-kraftverk med historisk förekomst av ål i avrinningsområdet måste vara att de förses med faunapassager med tillhörande anordningar som säkerställer en problemfri upp- och nedströmsvandring av ål. Ålen är akut hotad och vattenkraften måste ta sitt ansvar och på allvar leva upp till sitt beting i den nationella ålförvaltningsplanen. Dessa åtgärder lär inte nämnvärt påverka reglerförmågan och förorsaka någon större produktionsförlust. Tvärt om har genomförda pilotåtgärder visat på positiva effekter i produktionsförmåga.   

Vi påtalar också brister i konsekvensanalysens nyttobedömning där vi saknar ett resonemang om hur ökade möjligheter till landsbygdsutveckling och etablering av framtidsnäringar, såsom landsbygds- och fisketurism, kan gynnas av en miljöanpassning av vattenkraftverken.

Hela vårt remissyttrande finns här nedan som pdf..