Sveriges Fiskevattenägareförbund har yttrat sig över EU-kommissionens förslag om ändring av rådets förordningar om fiskerikontroll. Här följer en sammanfattning av förbundets yttrande över förslaget främst riktat mot de delar som berör fritidsfisket:

Sveriges Fiskevattenägareförbund noterar att det i förslaget till ny kontrollförordning finns planer på att inkludera även fritidsfisket i uppföljning, rapportering och övervakning.

Vi anser att de kontrollsystem som föreslås i förordningen är helt orimliga för Sverige att leva upp till och att det, om förslagen i sin nuvarande utformning blir verklighet, skulle innebära att det behöver byggas upp en mycket omfattande byråkratiapparat som på intet sätt står i relationen till den eventuella nyttan för förvaltningen av fiskbestånden.

Däremot ställer vi oss positiva till att delar av förslaget förverkligas och implementeras nationellt inom ramen för en särskild fiskevårdsavgift för det fritidsfiske som bedrivs i hav, kust och skärgård. Detta förutsatt att den särskilda fiskevårdsavgiften kombineras med att det införs en lokal förvaltningsmodell för framförallt ostkustens enskilda fiskevatten. Genom att förvaltningsmodellen utgår från en särskild fiskevårdsavgift får man på köpet också den registrering av fritidsfiskare som efterfrågas i fiskerikontrollförordningen och som kan användas i ett system med fångstrapportering.

Vi pekar också på det högst beklagliga i att varken svensk fiskerilagstiftning eller EU:s förordningar gör en tydlig distinktion mellan det fritidsfiske som kan utövas av ”var och en” och det fiske som bedrivs med stöd av enskild fiskerätt och där fiskerätten är en del av fastighetens produktionsmedel. Svenska staten har primärt varit dålig på att förklara den svenska fiskerättsliga plattformen i EU-sammanhang och i nästa steg att införliva gemenskapens regleringar med hänsyn till de fiskerättsliga förhållanden som råder i vårt land. Som en konsekvens av detta har även det mycket småskaliga fiske som bedrivs med stöd av enskild fiskerätt i kust och skärgård drabbats av avsaluförbudet och tillhörande byråkrati för licensiering.

Hela vårt remissyttrande finns här nedan som pdf.