Sveriges Fiskevattenägareförbund har yttrat sig över länsstyrelsen i Blekinges förslag till förvaltningsåtgärder för gädda inom Blekinges kustområden. Här följer en sammanfattning av vårt remissvar.

Sveriges Fiskevattenägareförbund tillstyrker förslagen om att inrätta nio nya fredningsområden, att fredningstiden förlängs i befintliga fredningsområden i anslutning till åtta åmynningar och att fisket efter gädda och abborre i kustvattenområdet från Kalmar län ner till Torhamns udde förbjuds under perioden 1 april – 31 maj. Detta under förutsättning att samtliga berörda enskilda fiskerättsägare ger sitt medgivande och godkänner förslagen. 

I sak anser vi att föreslagna fredningsområden och fredningstider är motiverade för att i förebyggande syfte värna kustgäddan i Blekinge.

Vi vill emellertid starkt betona att ändamålsenliga fredningsområden och övrig fiskevård skulle kunna lösas mycket enklare och konstruktivare inom ramen för en lokal förvaltningsmodell för Blekinges skärgårds- och kustvatten. Det skulle skapa den långsiktigt hållbara förvaltning av gädda och övriga fiskbestånd som är själva andemeningen i länsstyrelsens förslag. Dessutom skulle olika slags förvaltningsåtgärder kunna förankras betydligt enklare och inom ramen för en rättssäker process. 

Vi tycker trots bristande förutsättningar att länsstyrelsen har goda ambitioner och så här långt har haft en transparant förankringsprocess kring förslaget. Men vi ställer oss frågande till om processen har inkluderat berörda enskilda fiskerättsägare. Vi tycker dock att det biologiska underlaget i förvaltningsförslagen är väl genomarbetat och att det redovisas på ett tydligt och strukturerat sätt.   

Slutligen anser vi att en kraftfull förvaltning och beståndsreglering av skarv och säl måste vara en självklar del i ett åtgärdspaket för att förvaltningsåtgärder i form av fiskeregleringar ska bli trovärdiga och vinna acceptans. 

Hela vårt remissyttrande finns här nedan som pdf.