Sveriges Fiskevattenägareförbund har yttrat sig över Havs- och vattenmyndighetens förslag till nya föreskrifter om hantering av signalkräfta. Här följer en sammanfattning av vårt remissvar.

Vår utgångspunkt är att föreskrifterna och hanteringsprogrammet ska leva upp till regeringens och myndigheternas utfästelser om att signalkräftan får ett fullgott undantag från unionslistningen. Det innebär att signalkräftan även fortsättningsvis ska kunna nyttjas och utvecklas som den synnerligen betydelsefulla kommersiella och kulturella resurs den är för landsbygdens enskilda fiskerättsägare och företagare. Vår grundsyn är att nuvarande svenska bestämmelser (hanteringsåtgärder) är fullt tillräckliga. Vi anser att kraftsamlingen för att skydda flodkräftan i huvudsak måste inriktas på information och efterlevnad av befintliga regler, samt begränsningar eller stopp för allmänhetens fria kräftfiske i Vättern.

Med detta sagt konstaterar vi att det remitterade förslaget till föreskrifter på flera områden har en god balans mellan fortsatt nyttjande av landsbygdsresursen signalkräfta och arbetet att skydda och värna flodkräftan. Men inte tillräckligt för att leva upp till utfästelserna om ett fullgott undantag som garanterar ett fortsatt verklighetsförankrat nyttjande av signalkräftan. Förslaget innehåller flera onödiga och begränsande regler som saknar relevans för skyddet av flodkräfta.

Mot denna bakgrund har Sveriges Fiskevattenägareförbund starka invändningar mot och avstyrker följande förslag i föreskrifterna:

Vi avstyrker, mot bakgrund av den föreslagna utformningen av undantagsföreskriften i 16 §, att Värmland, Dalsland och norra Bohuslän exkluderas från det föreslagna hanteringsområdet. Föreskriftens lydelse i sin nuvarande form om möjligheten till generella undantag öppnar upp för godtyckliga beslut från länsstyrelsen och det framgår inte heller hur dessa ”undantag” ska handläggas och hur besluten kan överklagas. Detta är mycket rättsosäkert och otillfredsställande.

Vi avstyrker alltså den föreslagna utformningen av undantagsbestämmelserna i 16 § och anser att föreskrifterna måste ge garantier för att fiske och transporter av signalkräfta i vatten där tillstånd tidigare har givits till utsättning och det finns ett fiskbart bestånd av signalkräfta även fortsättningsvis ska vara tillåtet. Vi föreslår därför att berörd lydelse i 16 § ändras till följande: Länsstyrelsen ska meddela generella undantag från förbudet i första stycket för fiske och transport av signalkräfta då fiske sker i vatten där tillstånd tidigare har givits till utsättning och det finns ett fiskbart bestånd av signalkräfta. (Eventuellt med hänvisning till bilaga där dessa vatten framgår). Dessutom får länsstyrelsen meddela undantag i följande situationer: 1. Det finns vetenskapligt skäl att tillåta fiske. 2. Det finns andra starkt vägande skäl för att tillåta fiske. Vi förutsätter att ett ”annat mycket starkt vägande skäl” för att tillåta fortsatt fiske och transport av signalkräfta inbegriper de ej tillståndsgivna vatten i vilka det sedan lång tid tillbaka finns ett väl etablerat signalkräftabestånd. 

Vi avstyrker förslaget i nuvarande form om ett obligatoriskt men ospecificerat uppdrag till länsstyrelsen att vidta övriga lämpliga åtgärder för att minska risken för spridning av signalkräfta och förhindra artens negativa påverkan på biologisk mångfald eller relaterade ekosystemtjänster. En sådan skrivning öppnar upp för mycket godtycklig hantering, risker för stora rådighetsinskränkningar och skapar stor rättsosäkerhet. Vi föreslår därför att berörd lydelse i 19 § ändras till följande: Länsstyrelsen får vidta övriga lämpliga åtgärder, såsom att besluta om att ett visst område ska förklaras som kräftpestsmittat eller vara ett skyddsområde för flodkräfta, för att minska risken för spridning av signalkräfta och förhindra artens negativa påverkan på biologisk mångfald eller relaterade ekosystemtjänster.

Vi avstyrker bestämt att förstärkningsutsättningar inkluderas i totalstoppet enligt föreskriftens § 5. Att förbjuda förstärkningsutsättningar i vatten med legala bestånd av signalkräfta leder enbart till att en värdefull landsbygdsresurs läggs i träda. Det leder heller inte till någon som helst nytta i ansträngningarna att skydda och bevara flodkräftavatten. Förstärkningsutsättningar måste vara möjliga i legalt etablerade signalkräftavatten inom ramen för hanteringsprogrammet och i denna föreskrift. Vi yrkar därför att § 5 kompletteras med en möjlighet för länsstyrelsen att bevilja dispens för förstärkningsutsättningar i lokaler med tillståndsgivna signalkräftabestånd. Parallellt måste det öppnas upp för transporter i sådana dispenssammanhang i föreskriftens § 14.

Vi avstyrker förslaget om att införa ett generellt minimimått på 10 cm för fångst av signalkräftor. Ett sådant minimimått skulle starkt begränsa möjligheterna att vårda och förvalta befintliga signalkräftabestånd och utan att generera någon nytta i ansträngningarna att skydda och bevara flodkräftavatten. Ett generellt minimimått saknar relevans och ställer bara till oreda och bakbinder förvaltningen av resursen. Ett lagstadgat minimimått är enbart relevant vid försäljning av okokta signalkräftor, vid fritidsfiskeupplåtelser samt för allmänhetens fiske i Vättern. Ett sådant specialdestinerat minimimått ställer vi oss bakom.

Vi anser att föreskriften måste kompletteras med en paragraf om hur man överklagar länsstyrelsens beslut enligt §§ 16, 17 och 19.

Slutligen tillstyrker vi begränsningen av allmänhetens fria kräftfiske på allmänt vatten i Vättern från fem till två helger. Vi ser emellertid helst att allmänhetens fria kräftfiske i Vättern avvecklas helt. En sådan avveckling är den i särklass mest relevanta åtgärden för att hindra spridning av kräftpest och leva upp till EU-förordningen.

Hela vårt remissyttrande finns här nedan som pdf.