Sveriges Fiskevattenägareförbund har yttrat sig över Havs- och vattenmyndighetens förslag till reviderade föreskrifter om hantering av signalkräftan. Föreskriftsförändringarna handlar framförallt om i vilka sjöar och vattendrag utanför hanteringsområdet, baseras på inlämnade och handlagda ansökningar, där fiske efter signalkräfta även fortsättningsvis föreslås vara tillåtet. Här följer en sammanfattning av vårt remissvar.

Sveriges Fiskevattenägareförbund vidhåller sin uppfattning att hanteringsområdet även bör omfatta Värmland, Dalsland och norra Bohuslän och att modellen med skyddsområden för flodkräfta istället kan säkerställa de flodkräftaförekomster som finns i berörda landskap.

Vi välkomnar och tillstyrker förslaget om utvidgning av hanteringsområdet till att omfatta ytterligare delar av Dalarnas län och Värmlands län.

Vi tillstyrker att fiske efter signalkräfta medges i föreslagna sjöar och vattendrag i Västra Götalands län, Värmlands län, Dalarnas län och Gävleborgs län innebärande att dessa vatten tas upp i en ny bilaga till föreskriften, bilaga 2 ”Vatten utanför hanteringsområdet för signalkräfta där fiske efter signalkräfta är tillåtet”.    

Vi har inga invändningar mot att de vatten i Gävleborgs- och Värmlands län, där ansökan grundar sig i ett utrotningsfiske, lämnas utanför bilaga 2. För övriga vatten där fiske efter signalkräfta ej föreslås bli tillåtet anser vi att det underlag och de motiveringar som redovisas i remisshandlingarna är för bristfälliga för att vi ska kunna ta ställning. Därför avstyrker vi förslaget att fiske efter signalkräfta inte medges i dessa vatten.

Sveriges Fiskevattenägareförbund är slutligen mycket starkt kritiskt till de regler för hantering av signalkräfta inom hanteringsområdet som saknar legitimitet och som enbart försvårar förvaltningen av signalkräfta som landsbygdsresurs. Vi yrkar därför att Havs- och vattenmyndigheten avskaffar minimimåttet för fångst av signalkräfta inom hanteringsområdet. Vi yrkar även på att definitionen av flyttning av signalkräfta modifieras i föreskrifterna så att flyttning blir möjlig till en annan del av en damm, sjö eller ett vattendrag om det saknas vandringshinder inom nämnda vattenområden.

Hela vårt remissyttrande finns här nedan som pdf.