Nummer 4 av Våra Fiskevatten utkommer den 18 november

Årets sista nummer innehåller ett reportageblock om kvicksilverhalter och konsumtion av insjöfisk. Limnologen Gösta Kjellberg som under lång tid var verksam vid norska institutet för vattenforskning förordar mer lokala provtagningar av kvicksilverhalten i fisk som grund för intaget av insjöfisk. Ett reportage om återförsurningen av sjöar och vattendrag i Härjedalen sätter fingret på konsekvenserna av de den kraftiga nedskärning av kalkningsanslaget som skett de senaste femton åren. Vi får också inblick i den omfattande projektverksamhet som länsstyrelsen i Jämtland bedriver med bas i EU-medel för att bland annat återställa flottledsrensade vattendrag. Ett besök görs på Gräsmarö i Gryts skärgård där den Gräslundska släktföreningen fortsatt förvaltar natur och kultur i det naturreservat som bildades 1968 men där länsstyrelsens skötselplan överhuvudtaget inte tar hänsyn till livet under ytan och skarvproblemet. Tidningen innehåller även uppföljande reportage om utfallet av den vällovliga skarvförvaltningsplan som efter beslut av länsstyrelsen trädde i kraft för Stockholms län 2020. I ett reportage från Dalarna får vi en nulägesrapport över arbetet med fiskvägar förbi de tre kraftverksdammarna i Österdalälven. Numret innehåller också ett reportageblock om ålens framtid där vi bland annat får följa med på "trap & transport" av ål i Svartåns och Motala ströms vattensystem.