Nummer 1 av Våra Fiskevatten utkommer den 17 februari

Årets första nummer innehåller flera reportage som berör vattenkraftens miljöprövning. Hamrånge fvof i Gävleborgs län ger sin syn på samverkansprocessen och behovet av åtgärder i Hamrångeån som är ett av de vattendrag som står först på tur för prövning. Vid Vista kvarn i Ätrans övre del, där prövningsprocessen inleds först 2032, har Övre Åsundens fvof i samråd med kraftverksägaren på egen hand samlat in pengar till ett omlöp då man menar att förbättrade vandringsmöjligheter för öringen inte kan vänta. Ett par reportage behandlar fiskerätten och dess hantering vid lantmäteriförrättningar. I Ottsjö fvof i Jämtland har ett flertal fiskerättsägare överklagat ett beslut som man menar strider mot fastighetsbildningslagens bestämmelser om skadlig delning. Ottnarens fvof, som tillsammans med Hamrånge fvof, är den första föreningen i Gävleborgs län att ansluta till Sveriges Fiskevattenägareförbund har behovet att uppdatera sin fiskerättsförteckning högst upp på agendan. I ett reportage från Hån-Vemdalens fvof får vi en inblick i den jämtländska fjällturismens expansion och den kamp om vattenresurserna som har uppstått till följd av denna utveckling. Vi får även följa med till Öresjön utanför Trollhättan där fiskevårdsområdesförening har fått sitt sedan länge skyddade flodkräftabestånd utslaget av kräftpest och vi gör även ett besök vid Kultes Gård invid Vättern där Petter Jakobsson med stor kreativitet utvecklar verksamheten kring sitt yrkesfiske. Numret innehåller även reportage om Sommens fvof:s nya fiskevårdsplan, en sälförvaltning som inte fungerar och den invasiva svartmunnade smörbulten som på sikt även kan hota svenska sötvatten.