Sveriges Fiskevattenägareförbund har yttrat sig över Havs- och vattenmyndighetens förslag till reviderade föreskrifter om hantering av signalkräftan. Föreskriftsförändringarna handlar framförallt om i vilka sjöar och vattendrag utanför hanteringsområdet, baseras på inlämnade och handlagda ansökningar, där fiske efter signalkräfta även fortsättningsvis föreslås vara tillåtet. Här följer en sammanfattning av vårt remissvar.

Sveriges Fiskevattenägareförbund vidhåller sin uppfattning att hanteringsområdet även bör omfatta Värmland, Dalsland och norra Bohuslän och att modellen med skyddsområden för flodkräfta istället kan säkerställa de flodkräftaförekomster som finns i berörda landskap.

Vi välkomnar och tillstyrker förslaget om utvidgning av hanteringsområdet till att omfatta ytterligare delar av Dalarnas län och Värmlands län.

Vi tillstyrker att fiske efter signalkräfta medges i föreslagna sjöar och vattendrag i Västra Götalands län, Värmlands län, Dalarnas län och Gävleborgs län innebärande att dessa vatten tas upp i en ny bilaga till föreskriften, bilaga 2 ”Vatten utanför hanteringsområdet för signalkräfta där fiske efter signalkräfta är tillåtet”.    

Vi har inga invändningar mot att de vatten i Gävleborgs- och Värmlands län, där ansökan grundar sig i ett utrotningsfiske, lämnas utanför bilaga 2. För övriga vatten där fiske efter signalkräfta ej föreslås bli tillåtet anser vi att det underlag och de motiveringar som redovisas i remisshandlingarna är för bristfälliga för att vi ska kunna ta ställning. Därför avstyrker vi förslaget att fiske efter signalkräfta inte medges i dessa vatten.

Sveriges Fiskevattenägareförbund är slutligen mycket starkt kritiskt till de regler för hantering av signalkräfta inom hanteringsområdet som saknar legitimitet och som enbart försvårar förvaltningen av signalkräfta som landsbygdsresurs. Vi yrkar därför att Havs- och vattenmyndigheten avskaffar minimimåttet för fångst av signalkräfta inom hanteringsområdet. Vi yrkar även på att definitionen av flyttning av signalkräfta modifieras i föreskrifterna så att flyttning blir möjlig till en annan del av en damm, sjö eller ett vattendrag om det saknas vandringshinder inom nämnda vattenområden.

Hela vårt remissyttrande finns här nedan som pdf. 

 

Utgivningsdag för nr 2 2020 av Våra Fiskevatten är den 20 maj

Nummer 2 innehåller ett temablock om vattenkraftens förestående miljöprövning med reportage från Alsterån som är ett av tre pilotprojekt för att hitta former och metoder för den regionala samverkansprocessen inom ett avrinningsområde. Mark- och miljödomstolarna redovisar hur man förbereder sig inför de kommande 20 års gigantiska miljöprövningsprocesser. I ett reportage från Ivösjöns strand får vi träffa den legendariske länsfiskekonsulenten Brodde Almer som använder sjön som skafferi och ger sin syn på trenden med Catch & Release. Ett nedslag görs även hos Östra Frölunda-Mårdaklev Fvof på gränsen mellan Västra Götaland och Halland. I tidningen skildras också Växjö kommuns framgångsrika och prisbelönta arbete med att restaurera sjöarna kring centralorten. Digital förvaltning fyller 20 år och iFiskes utvecklingshistoria inom digitala tjänster för fiskekortförsäljning och förvaltning behandlas i ett reportage från Sommen där fiskevårdsområdesförening idag helt har fasat ut den manuella försäljningen av fiskekort. Tidningen innehåller dessutom reportage om bland annat den pågående dispensgivningen för fiske efter signalkräfta utanför hanteringsområdet, om att EU genom revidering av kontrollförordningen vill registrera och kontrollera fritidsfisket i havet samt en hel del annat matnyttigt

Utgivningsdag för nr 1 2020 av Våra Fiskevatten är den 20 februari

Nummer 1 innehåller ett utförligt reportage om förbundets nationella fiskevattenägarekonferens inklusive referat av de föredrag som hölls under konferensdagarna. Tidningen innehåller dessutom flera reportage och artiklar som beskriver och belyser konsekvenser av de nya föreskrifter om hantering av signalkräfta som började gälla vid årsskiftet. Bland annat från föreningarna i Alkvettern och Ullvettern i Värmland som helt eller delvis ligger utanför det hanteringsområde inom vilket fiske efter signalkräfta får fortgå utan särskilt tillstånd. Tidningen innehåller också ett block om skarvförvaltning med reportage från sjön Roxen i Östergötland där skarven lägger beslag på merparten av fiskets avkastning samt en genomgång av länsstyrelsen i Stockholms regionala skarvförvaltningsplan som nyligen har varit ute på remiss. I numret får vi också träffa Oskar Meidal som är jurist på Sveaskog och ny ledamot för skogsbolagen i Sveriges Fiskevattenägareförbunds styrelse samt fiskeribiologen och den ödmjuke folkbildaren Erik Degerman som snart går i pension och ger sina reflektioner på fiskevårdens utveckling efter 40 år i fiskevårdens tjänst.