Nummer 1 av Våra Fiskevatten utkommer den 17 februari

Årets första nummer innehåller flera reportage som berör vattenkraftens miljöprövning. Hamrånge fvof i Gävleborgs län ger sin syn på samverkansprocessen och behovet av åtgärder i Hamrångeån som är ett av de vattendrag som står först på tur för prövning. Vid Vista kvarn i Ätrans övre del, där prövningsprocessen inleds först 2032, har Övre Åsundens fvof i samråd med kraftverksägaren på egen hand samlat in pengar till ett omlöp då man menar att förbättrade vandringsmöjligheter för öringen inte kan vänta. Ett par reportage behandlar fiskerätten och dess hantering vid lantmäteriförrättningar. I Ottsjö fvof i Jämtland har ett flertal fiskerättsägare överklagat ett beslut som man menar strider mot fastighetsbildningslagens bestämmelser om skadlig delning. Ottnarens fvof, som tillsammans med Hamrånge fvof, är den första föreningen i Gävleborgs län att ansluta till Sveriges Fiskevattenägareförbund har behovet att uppdatera sin fiskerättsförteckning högst upp på agendan. I ett reportage från Hån-Vemdalens fvof får vi en inblick i den jämtländska fjällturismens expansion och den kamp om vattenresurserna som har uppstått till följd av denna utveckling. Vi får även följa med till Öresjön utanför Trollhättan där fiskevårdsområdesförening har fått sitt sedan länge skyddade flodkräftabestånd utslaget av kräftpest och vi gör även ett besök vid Kultes Gård invid Vättern där Petter Jakobsson med stor kreativitet utvecklar verksamheten kring sitt yrkesfiske. Numret innehåller även reportage om Sommens fvof:s nya fiskevårdsplan, en sälförvaltning som inte fungerar och den invasiva svartmunnade smörbulten som på sikt även kan hota svenska sötvatten.  

Sveriges Fiskevattenägareförbund har producerat en vitbok om den enskilda fiskerätten. Vitboken eller skriften som har titeln "Den enskilda fiskerätten i Sverige - kunskaper och fakta" förklarar och belyser olika aspekter av den värdefulla enskilda fiskerätten.

Skriften behandlar bland annat fiskerättens historia och hur fiskerätten är säkerställd i lagstiftningen och skyddas mot olika former av intrång. Ett kapitel i skriften beskriver hur fiskerätten är konstruerad i praktiken, hur man utreder och fastställer fastigheters fiskerätt samt hur fiskerätten hanteras vid nybildning och ombildning av fastigheter. I ett annat avsnitt tydliggörs skillnader i fiskerättsägarens rådighet över resursen mellan havet, de fem stora sjöarna och övriga sötvatten. Dessutom innehåller skriften avsnitt om olika lokala förvaltningsformer för enskilda fiskevatten och om fiskerättens ekonomiska värde.

Bakgrunden till att vi har tagit fram skriften är att kunskapen om fastigheternas enskilda fiskerätt har blivit alltmer utarmad hos lagstiftande politiker och hos myndigheter som handlägger fiske-, vatten- och landsbygdsfrågor. Kunskapsbristen är även påtaglig hos andra fiske- och miljöorganisationer som är engagerade i dessa frågor och hos allmänheten. Genom skriften vill vi försöka råda bot på den utbredda kunskapsbristen.

Skriften kan laddas ned här nedan.

 

Nummer 4 av Våra Fiskevatten utkommer den 18 november

Årets sista nummer innehåller ett reportageblock om kvicksilverhalter och konsumtion av insjöfisk. Limnologen Gösta Kjellberg som under lång tid var verksam vid norska institutet för vattenforskning förordar mer lokala provtagningar av kvicksilverhalten i fisk som grund för intaget av insjöfisk. Ett reportage om återförsurningen av sjöar och vattendrag i Härjedalen sätter fingret på konsekvenserna av de den kraftiga nedskärning av kalkningsanslaget som skett de senaste femton åren. Vi får också inblick i den omfattande projektverksamhet som länsstyrelsen i Jämtland bedriver med bas i EU-medel för att bland annat återställa flottledsrensade vattendrag. Ett besök görs på Gräsmarö i Gryts skärgård där den Gräslundska släktföreningen fortsatt förvaltar natur och kultur i det naturreservat som bildades 1968 men där länsstyrelsens skötselplan överhuvudtaget inte tar hänsyn till livet under ytan och skarvproblemet. Tidningen innehåller även uppföljande reportage om utfallet av den vällovliga skarvförvaltningsplan som efter beslut av länsstyrelsen trädde i kraft för Stockholms län 2020. I ett reportage från Dalarna får vi en nulägesrapport över arbetet med fiskvägar förbi de tre kraftverksdammarna i Österdalälven. Numret innehåller också ett reportageblock om ålens framtid där vi bland annat får följa med på "trap & transport" av ål i Svartåns och Motala ströms vattensystem.