Utgivningsdag för nr 2 2018 av Våra Fiskevatten är den 24 maj

Nummer 2 av Våra Fiskevatten innehåller reportage om den nya vattendomen för Österdalsälven som öppnar upp vandringsvägar för Siljans harr och öring samt om Ätrans Nedre Fvofs arbete med att utveckla den lokala laxförvaltningen. Dessutom görs ett nedslag hos familjen Ekwall i Tiraholm som fortsätter att förädla gårdens enskilda fiskevatten och hos Centralhalländska Fvof som just infört digital fiskekortförsäljning. Tidningen innehåller bland annat även reportage om fångstrapporteringsrutinerna i Forshagaforsen och arbetet med regionala skarvförvaltningsplaner. Numret innehåller också artiklar om Förbundets remissyttrande över hanteringsprogrammet för signalkräfta och HaVs regeringsuppdrag om fångstrapportering för fritidsfisket och möjligheten att fördela fiskeresursen mellan olika kategorier fiskande. Dessutom behandlas det kommande förslaget om nya fiskeregler för ostkusten.

 

Sveriges Fiskevattenägareförbund har yttrat sig över Havs- och vattenmyndighetens förslag till hanteringsprogram för signalkräfta. Här följer en sammanfattning av vårt remissvar:

Vår utgångspunkt är att hanteringsprogrammet ska leva upp till regeringens och myndigheternas utfästelser om att signalkräftan får ett fullgott undantag från unionslistningen. Det innebär att signalkräftan även fortsättningsvis ska kunna nyttjas och utvecklas som den synnerligen betydelsefulla kommersiella och kulturella resurs den är för landsbygdens enskilda fiskerättsägare och företagare. EU-förordningen får inte bli en förevändning för att försvåra och begränsa fiske och handel med signalkräftor. I grunden tycker vi att nuvarande svenska bestämmelser (hanteringsåtgärder) är fullt tillräckliga. Vi anser att kraftsamlingen för att skydda flodkräftan i huvudsak måste riktas på information och efterlevnad av befintliga regler, samt en översyn och begränsning av allmänhetens fria kräftfiske i Vättern.

Sveriges Fiskevattenägareförbund har yttrat sig över besöksnäringsutredningens betänkande Ett land att besöka - en samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring (SOU 2017:95).

Generellt välkomnar vi de förslag som syftar till att på allvar få upp besöksnäringen på den politiska agendan och genom strategier på olika nivåer samt satsningar på utveckling och innovation skapa en strukturerad plattform för utvecklingen av den för nationen, och i synnerhet landsbygden, viktiga näring. Samtidigt vill vi varna för att för mycket ny administration, samordningsåtgärder och tidskrävande myndighetsarbete hotar att ta resurser från konkret verksamhet.

Utredningens vision om besöksnäringens potential att fungera som ett kitt mellan olika delar av landet, inte minst mellan stad och landsbygd, förpliktigar och här saknar vi konstruktiva förslag som får detta kitt att fästa ordentligt.