Sveriges Fiskevattenägareförbund vill understödja arbetet med att få till stånd en förbättrad lokal laxförvaltning i västkustens laxåar.

Inom ramen för ett projekt som medfinansierats av Havs- och vattenmyndigheten, via anslaget 1:11 - Åtgärder för havsmiljön, har förbundet tagit fram en konkret arbetsplan för bildande av fiskevårdsområden i laxåar på västkusten som saknar förvaltningsform. Arbetsplanen är ämnad att vara en plattform för att i nästa fas genomföra väl planerade och underbyggda informations- och inspirationsmöten om fiskevårdsområdesbildande i de aktuella laxvattendragen. I förlängningen är sedan förhoppningen att fiskevårdsområdesföreningar bildas i dessa vattendrag och i nästa steg att det kan samordnas en åspecifik förvaltning i respektive laxvattendrag.

Rapporten "Lokal förvaltning i laxåar på västkusten" kan laddas ned här nedan.

Utgivningsdag för nr 1 2019 av Våra Fiskevatten är den 21 februari

I årets första nummer av Våra Fiskevatten får vi följa med på årets första gösfiske på Glan och fångstens fortsatta färd till Stockholms fiskauktion. Vattenkraftens nya miljöprövning och miljöansvar behandlas bland annat i reportage från Vattenfalls nya strömlaboratorium vid forskningsanläggningen i Älvkarleby. Tidningen innehåller också reportage från inspirationskvällar i Östergötland om aktiv och modern förvaltning i fiskevårdsområdet och vilka varit ett led i produktionen av förbundet nya vägledningsskrift på samma tema. Det ges även ett smakprov ur den nya vägledningsskriften. Dessutom artiklar om kommande utredning av strandskyddslagstiftningen, planerade föreskrifter för laxen och evenemanget Laxens år. Det förestående arbetet att ta fram förvaltningsplaner för Hjälmaren, Mälaren och Stockholms skärgård tas också upp och en hel del annat matnyttigt.

 

Sveriges Fiskevattenägareförbund har i samverkan med länsstyrelserna i Jämtlands och Östergötland län under året genomfört ett pilotprojekt där förvaltningen och verksamheten i de båda länens fiskevårdsområdesföreningar har kartlagts.

Totalt handlar det om 195 av de 248 fiskevårdsområdesföreningar (79 %) som förvaltar fiskevatten i de båda länen som svarat på enkäten och fått sina svar kvalitetssäkrade. Svaren omfattar 85 % av den sjöareal och 78 % av de strömsträckor som förvaltas inom fiskevårdsområden i länen.

Kartläggningen har sammanställts i en resultatrapport som kan laddas ned här nedan.

De huvudområden som ingått i enkätundersökningen och som behandlas i resultatrapporten är fiskevatten och ägarförhållanden, administration och förvaltning, upplåtelse av fiske, näringsverksamhet, fiskevård, fisketillsyn och service, ideella arbetsinsatser och framtida behov och åtgärder.

Parallellt pågår produktionen av en vägledningsskrift Åtgärder för aktiv och modern förvaltning i fiskevårdsområdet . Med utgångspunkt i resultatet från kartläggningen i Jämtland och Östergötland kommer skriften ge generell vägledning samt förmedla kunskaper och verktyg för ett aktivt och modernt förvaltningsarbete i fiskevårdsområden över hela landet.

Skriften kommer i text och reportageform att behandla angelägna behov och åtgärder. Produktionen  av vägledningsskriften medfinansieras av Havs- och vattenmyndigheten genom anslag 1:11 – Åtgärder för havs- och vattenmiljö. Skriften kommer att publiceras kring månadsskiftet februari/mars.