Utgivningsdag för nr 1 2019 av Våra Fiskevatten är den 21 februari

I årets första nummer av Våra Fiskevatten får vi följa med på årets första gösfiske på Glan och fångstens fortsatta färd till Stockholms fiskauktion. Vattenkraftens nya miljöprövning och miljöansvar behandlas bland annat i reportage från Vattenfalls nya strömlaboratorium vid forskningsanläggningen i Älvkarleby. Tidningen innehåller också reportage från inspirationskvällar i Östergötland om aktiv och modern förvaltning i fiskevårdsområdet och vilka varit ett led i produktionen av förbundet nya vägledningsskrift på samma tema. Det ges även ett smakprov ur den nya vägledningsskriften. Dessutom artiklar om kommande utredning av strandskyddslagstiftningen, planerade föreskrifter för laxen och evenemanget Laxens år. Det förestående arbetet att ta fram förvaltningsplaner för Hjälmaren, Mälaren och Stockholms skärgård tas också upp och en hel del annat matnyttigt.

 

Sveriges Fiskevattenägareförbund har i samverkan med länsstyrelserna i Jämtlands och Östergötland län under året genomfört ett pilotprojekt där förvaltningen och verksamheten i de båda länens fiskevårdsområdesföreningar har kartlagts.

Totalt handlar det om 195 av de 248 fiskevårdsområdesföreningar (79 %) som förvaltar fiskevatten i de båda länen som svarat på enkäten och fått sina svar kvalitetssäkrade. Svaren omfattar 85 % av den sjöareal och 78 % av de strömsträckor som förvaltas inom fiskevårdsområden i länen.

Kartläggningen har sammanställts i en resultatrapport som kan laddas ned här nedan.

De huvudområden som ingått i enkätundersökningen och som behandlas i resultatrapporten är fiskevatten och ägarförhållanden, administration och förvaltning, upplåtelse av fiske, näringsverksamhet, fiskevård, fisketillsyn och service, ideella arbetsinsatser och framtida behov och åtgärder.

Parallellt pågår produktionen av en vägledningsskrift Åtgärder för aktiv och modern förvaltning i fiskevårdsområdet . Med utgångspunkt i resultatet från kartläggningen i Jämtland och Östergötland kommer skriften ge generell vägledning samt förmedla kunskaper och verktyg för ett aktivt och modernt förvaltningsarbete i fiskevårdsområden över hela landet.

Skriften kommer i text och reportageform att behandla angelägna behov och åtgärder. Produktionen  av vägledningsskriften medfinansieras av Havs- och vattenmyndigheten genom anslag 1:11 – Åtgärder för havs- och vattenmiljö. Skriften kommer att publiceras kring månadsskiftet februari/mars.

 

Utgivningsdag för nr 4 2018 av Våra Fiskevatten är den 22 november

Nummer 4 av Våra Fiskevatten innehåller reportage om framtida vägval kring kalkningen av våra sjöar och vattendrag. LRFs ordförande Palle Borgström intervjuas om nationell självförsörjning av livsmedel. Dessutom reportage från Tolångens Fvof i gränstrakterna mellan Småland och Östergötland där Per Andersson slår ett slag för att tillvara egenfångad fisk i hushållet samt från Husby-Hedemora Fvof i södra Dalarna som har haft en framgångsrikt rekrytering av ungdomar till styrelsearbetet. Tidningen innehåller även ett flertal reportage där torrsommarens olika effekter på våra fiskevatten och upplåtelser av fisket speglas. Dessutom artiklar om Havs- och vattenmyndighetens arbete med ekosystembaserad fiskförvaltning, EU -kommissionens förslag till ny förordning om fiskerikontroll där man vill registrera fritidsfisket i havet och en hel del annat matnyttigt.