Sveriges Fiskevattenägareförbund har yttrat sig över länsstyrelsen i Blekinges förslag till förvaltningsåtgärder för gädda inom Blekinges kustområden. Här följer en sammanfattning av vårt remissvar.

Sveriges Fiskevattenägareförbund tillstyrker förslagen om att inrätta nio nya fredningsområden, att fredningstiden förlängs i befintliga fredningsområden i anslutning till åtta åmynningar och att fisket efter gädda och abborre i kustvattenområdet från Kalmar län ner till Torhamns udde förbjuds under perioden 1 april – 31 maj. Detta under förutsättning att samtliga berörda enskilda fiskerättsägare ger sitt medgivande och godkänner förslagen. 

I sak anser vi att föreslagna fredningsområden och fredningstider är motiverade för att i förebyggande syfte värna kustgäddan i Blekinge.

Vi vill emellertid starkt betona att ändamålsenliga fredningsområden och övrig fiskevård skulle kunna lösas mycket enklare och konstruktivare inom ramen för en lokal förvaltningsmodell för Blekinges skärgårds- och kustvatten. Det skulle skapa den långsiktigt hållbara förvaltning av gädda och övriga fiskbestånd som är själva andemeningen i länsstyrelsens förslag. Dessutom skulle olika slags förvaltningsåtgärder kunna förankras betydligt enklare och inom ramen för en rättssäker process. 

Vi tycker trots bristande förutsättningar att länsstyrelsen har goda ambitioner och så här långt har haft en transparant förankringsprocess kring förslaget. Men vi ställer oss frågande till om processen har inkluderat berörda enskilda fiskerättsägare. Vi tycker dock att det biologiska underlaget i förvaltningsförslagen är väl genomarbetat och att det redovisas på ett tydligt och strukturerat sätt.   

Slutligen anser vi att en kraftfull förvaltning och beståndsreglering av skarv och säl måste vara en självklar del i ett åtgärdspaket för att förvaltningsåtgärder i form av fiskeregleringar ska bli trovärdiga och vinna acceptans. 

Hela vårt remissyttrande finns här nedan som pdf.

Sveriges Fiskevattenägareförbund har yttrat sig över EU-kommissionens förslag om ändring av rådets förordningar om fiskerikontroll. Här följer en sammanfattning av förbundets yttrande över förslaget främst riktat mot de delar som berör fritidsfisket:

Sveriges Fiskevattenägareförbund noterar att det i förslaget till ny kontrollförordning finns planer på att inkludera även fritidsfisket i uppföljning, rapportering och övervakning.

Vi anser att de kontrollsystem som föreslås i förordningen är helt orimliga för Sverige att leva upp till och att det, om förslagen i sin nuvarande utformning blir verklighet, skulle innebära att det behöver byggas upp en mycket omfattande byråkratiapparat som på intet sätt står i relationen till den eventuella nyttan för förvaltningen av fiskbestånden.

Däremot ställer vi oss positiva till att delar av förslaget förverkligas och implementeras nationellt inom ramen för en särskild fiskevårdsavgift för det fritidsfiske som bedrivs i hav, kust och skärgård. Detta förutsatt att den särskilda fiskevårdsavgiften kombineras med att det införs en lokal förvaltningsmodell för framförallt ostkustens enskilda fiskevatten. Genom att förvaltningsmodellen utgår från en särskild fiskevårdsavgift får man på köpet också den registrering av fritidsfiskare som efterfrågas i fiskerikontrollförordningen och som kan användas i ett system med fångstrapportering.

Vi pekar också på det högst beklagliga i att varken svensk fiskerilagstiftning eller EU:s förordningar gör en tydlig distinktion mellan det fritidsfiske som kan utövas av ”var och en” och det fiske som bedrivs med stöd av enskild fiskerätt och där fiskerätten är en del av fastighetens produktionsmedel. Svenska staten har primärt varit dålig på att förklara den svenska fiskerättsliga plattformen i EU-sammanhang och i nästa steg att införliva gemenskapens regleringar med hänsyn till de fiskerättsliga förhållanden som råder i vårt land. Som en konsekvens av detta har även det mycket småskaliga fiske som bedrivs med stöd av enskild fiskerätt i kust och skärgård drabbats av avsaluförbudet och tillhörande byråkrati för licensiering.

Hela vårt remissyttrande finns här nedan som pdf.

 

 

Sveriges Fiskevattenägareförbund har yttrat sig över Vattenmyndigheternas förslag till miljökvalitetsnormer för vatten som är kraftigt modifierade på grund av påverkan från vattenkraft. Här följer en sammanfattning av vårt remissvar.

Sveriges Fiskevattenägareförbund konstaterar att förslaget i sin helhet innebär en rejäl sänkning av ambitionsnivån för miljöanpassning av vattenkraft i KMV och att denna ligger långt från den ursprungliga utgångspunkten om att vattenförekomster som KMV-klassats ska leva upp till god ekologisk potential. Oavsett energipolitiska, klimatpolitiska eller ekonomiska motiv tycker vi detta är förvånande och olyckligt.

Trots allt tycker vi att de åtgärder som redovisas för de vattenkraftverk som föreslås uppnå miljökvalitetsnormen ”god ekologisk potential” är väl avvägda och bra. Det är nu ett minikrav att dessa objekt/vattenförekomster högprioriteras i den kommande nationella planen och att de redovisade åtgärderna för att uppnå miljökvalitetsnormen skyndsamt förverkligas.

Vi anser också att ålen är mycket styvmoderligt behandlad i förslaget. Ett minimikrav för alla KMV-kraftverk med historisk förekomst av ål i avrinningsområdet måste vara att de förses med faunapassager med tillhörande anordningar som säkerställer en problemfri upp- och nedströmsvandring av ål. Ålen är akut hotad och vattenkraften måste ta sitt ansvar och på allvar leva upp till sitt beting i den nationella ålförvaltningsplanen. Dessa åtgärder lär inte nämnvärt påverka reglerförmågan och förorsaka någon större produktionsförlust. Tvärt om har genomförda pilotåtgärder visat på positiva effekter i produktionsförmåga.   

Vi påtalar också brister i konsekvensanalysens nyttobedömning där vi saknar ett resonemang om hur ökade möjligheter till landsbygdsutveckling och etablering av framtidsnäringar, såsom landsbygds- och fisketurism, kan gynnas av en miljöanpassning av vattenkraftverken.

Hela vårt remissyttrande finns här nedan som pdf..