Sveriges Fiskevattenägareförbund har yttrat sig över Vattenmyndigheternas förslag till miljökvalitetsnormer för vatten som är kraftigt modifierade på grund av påverkan från vattenkraft. Här följer en sammanfattning av vårt remissvar.

Sveriges Fiskevattenägareförbund konstaterar att förslaget i sin helhet innebär en rejäl sänkning av ambitionsnivån för miljöanpassning av vattenkraft i KMV och att denna ligger långt från den ursprungliga utgångspunkten om att vattenförekomster som KMV-klassats ska leva upp till god ekologisk potential. Oavsett energipolitiska, klimatpolitiska eller ekonomiska motiv tycker vi detta är förvånande och olyckligt.

Trots allt tycker vi att de åtgärder som redovisas för de vattenkraftverk som föreslås uppnå miljökvalitetsnormen ”god ekologisk potential” är väl avvägda och bra. Det är nu ett minikrav att dessa objekt/vattenförekomster högprioriteras i den kommande nationella planen och att de redovisade åtgärderna för att uppnå miljökvalitetsnormen skyndsamt förverkligas.

Vi anser också att ålen är mycket styvmoderligt behandlad i förslaget. Ett minimikrav för alla KMV-kraftverk med historisk förekomst av ål i avrinningsområdet måste vara att de förses med faunapassager med tillhörande anordningar som säkerställer en problemfri upp- och nedströmsvandring av ål. Ålen är akut hotad och vattenkraften måste ta sitt ansvar och på allvar leva upp till sitt beting i den nationella ålförvaltningsplanen. Dessa åtgärder lär inte nämnvärt påverka reglerförmågan och förorsaka någon större produktionsförlust. Tvärt om har genomförda pilotåtgärder visat på positiva effekter i produktionsförmåga.   

Vi påtalar också brister i konsekvensanalysens nyttobedömning där vi saknar ett resonemang om hur ökade möjligheter till landsbygdsutveckling och etablering av framtidsnäringar, såsom landsbygds- och fisketurism, kan gynnas av en miljöanpassning av vattenkraftverken.

Hela vårt remissyttrande finns här nedan som pdf..

Sveriges Fiskevattenägareförbund har yttrat sig över EU-kommissionens förslag till förordning om Europeiska Havs- och fiskerifonden 2021 – 2027. Här följer en sammanfattning av våra synpunkter på förslaget.

Sveriges Fiskevattenägareförbund välkomnar de förslag som syftar till generella regelförenklingar och att minska den administrativa bördan för såväl handläggare som stödsökare. Förordningen om gemensamma bestämmelser för fonderna är ett bra grepp i sammanhanget. Ambitioner om regelförändringar är inget nytt utan har funnits med i förarbetet kring alla nya fondperioder. Vi hoppas att ambitionerna denna gång ger reella resultat.

Vi tycker att ansatserna i förordningen om mindre deltaljstyrning av nationernas utformning av program och stödåtgärder är goda.

Vi ser också mycket positivt på att det småskaliga kustfisket uppmärksammas mer än i tidigare fondförordningar och att en handlingsplan för detta segment ska inkluderas i det nationella programmet. Här påtalar vi vikten av att arbetet med att ta fram denna handlingsplan för svenskt småskaligt kustfiske kommer igång snarast och att processen sker transparant och i nära dialog med berörda intressenter och organisationer. Kopplat till denna handlingsplan ser vi fram mot skräddarsydda stödåtgärder för att främja diversifiering och utforma lokala förvaltningsmodeller som utvecklar, skapar mervärden och breddar den småskaliga fiskerinäringen i våra kust- och skärgårdsområden. Stödåtgärder som dessutom ligger i linje med en ekosystembaserad fiskförvaltning. 

Hela vårt remissyttrande finns här nedan som pdf.

 

Utgivningsdag för nr 3 2018 av Våra Fiskevatten är den 16 augusti

Nummer 3 av Våra Fiskevatten innehåller utförliga reportage från Förbundets jubileumsstämma i Bergslagen. Dessutom reportage från Sankt Annas skärgård där familjen Almkvist har fått strida för att få sin fiskelicens på enskilt vatten beviljad som underlag för sin diversifierade skärgårdsverksamhet samt från Blekinge skärgård där Martin Stålhammar som doktorerat på Catch & Release beskriver effekterna av återsläppsfiske. Tidningen innehåller även reportage från Ältasjöns Fvof i Stockholm där Nacka kommun betraktat fiskerätten som värdelös vid expropriering av fastigheter och från Ödevata Fvof utanför Emmaboda som drar sitt strå till stacken för att främja landsbygdsturismföretagandet kring sjön. Numret innehåller dessutom artiklar om restaureringsarbetet i Billstaån i Jämtland samt fiskevårdsområdesbildande på Blidö i Stockholms skärgård och i sjöarna Tjurken och Kalven på gränsen mellan Småland och Blekinge.