Sveriges Fiskevattenägareförbund har yttrat sig över EU-kommissionens förslag till förordning om Europeiska Havs- och fiskerifonden 2021 – 2027. Här följer en sammanfattning av våra synpunkter på förslaget.

Sveriges Fiskevattenägareförbund välkomnar de förslag som syftar till generella regelförenklingar och att minska den administrativa bördan för såväl handläggare som stödsökare. Förordningen om gemensamma bestämmelser för fonderna är ett bra grepp i sammanhanget. Ambitioner om regelförändringar är inget nytt utan har funnits med i förarbetet kring alla nya fondperioder. Vi hoppas att ambitionerna denna gång ger reella resultat.

Vi tycker att ansatserna i förordningen om mindre deltaljstyrning av nationernas utformning av program och stödåtgärder är goda.

Vi ser också mycket positivt på att det småskaliga kustfisket uppmärksammas mer än i tidigare fondförordningar och att en handlingsplan för detta segment ska inkluderas i det nationella programmet. Här påtalar vi vikten av att arbetet med att ta fram denna handlingsplan för svenskt småskaligt kustfiske kommer igång snarast och att processen sker transparant och i nära dialog med berörda intressenter och organisationer. Kopplat till denna handlingsplan ser vi fram mot skräddarsydda stödåtgärder för att främja diversifiering och utforma lokala förvaltningsmodeller som utvecklar, skapar mervärden och breddar den småskaliga fiskerinäringen i våra kust- och skärgårdsområden. Stödåtgärder som dessutom ligger i linje med en ekosystembaserad fiskförvaltning. 

Hela vårt remissyttrande finns här nedan som pdf.

 

Utgivningsdag för nr 3 2018 av Våra Fiskevatten är den 16 augusti

Nummer 3 av Våra Fiskevatten innehåller utförliga reportage från Förbundets jubileumsstämma i Bergslagen. Dessutom reportage från Sankt Annas skärgård där familjen Almkvist har fått strida för att få sin fiskelicens på enskilt vatten beviljad som underlag för sin diversifierade skärgårdsverksamhet samt från Blekinge skärgård där Martin Stålhammar som doktorerat på Catch & Release beskriver effekterna av återsläppsfiske. Tidningen innehåller även reportage från Ältasjöns Fvof i Stockholm där Nacka kommun betraktat fiskerätten som värdelös vid expropriering av fastigheter och från Ödevata Fvof utanför Emmaboda som drar sitt strå till stacken för att främja landsbygdsturismföretagandet kring sjön. Numret innehåller dessutom artiklar om restaureringsarbetet i Billstaån i Jämtland samt fiskevårdsområdesbildande på Blidö i Stockholms skärgård och i sjöarna Tjurken och Kalven på gränsen mellan Småland och Blekinge.

Priset Årets fiskevårdsområde 2018 delas mellan Nedre Ljungans Fvof och Tuna Östra Fvof. De båda föreningarna samverkar om varumärket Nedre Ljungans Sportfiske och ska inom kort slå ihop sig till ett fiskevårdsområde.

Ljungan rinner ut i Bottenhavet söder om Sundsvall i Västernorrland. De båda föreningarna har framgångsrikt utvecklat fisket i nedre delen av Ljungan, där det går upp både lax och havsöring.

Priset Årets fiskevårdsområdesförening är instiftat av Sveriges Fiskevattenägareförbund och delades ut vid förbundets jubileumsstämma på Kloten den 23 maj. Erik Degerman vid SLU var prisutdelare.

I motiveringen till priset sägs bland annat att båda föreningarna bedriver en modern, långsiktig och aktiv fiskeförvaltning och har utvecklat ett utmärkt exempel på älvspecifik förvaltning. Förvaltningen har under många år konstruktivt samordnats genom ett gemensamt förvaltningsråd och inom kort kommer man formellt att slås ihop till ett fiskevårdsområde. Man har återställt och restaurerat viktiga lekområden i Ljungan och erbjuder bland annat god service och tillgänglighet, digital kortförsäljning och organiserad fisketillsyn med utbildade fiskevärdar. Insatserna har skapat goda förtutsättningar för utveckling av en lokalt förankrad fiske- och landsbygdsturism.

Med utmärkelsen Årets Fvof vill Sveriges Fiskevattenägareförbund uppmärksamma våra fiskevårdsområdesföreningars viktiga förvaltningsarbete. Ett förvaltningsarbete som möjliggör upplåtelser av ett välordnat sportfiske till allmänheten och är en nödvändig plattform för hållbar utveckling av fisketurismen och övriga fiskerinäringar på landsbygden.

Erik Degerman delar ut Årets Fvof till föreningsföreträdarna Ove Bergström och Leo Oras