Sveriges Fiskevattenägareförbund har yttrat sig över den parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande 
För Sveriges landsbygder - en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd (SOU 2017:1).

I grunden tycker vi att samtliga 75 förslag som redovisas av kommitténs är bra åtgärder för landsbygden under förutsättning att de genomförs i ett samlat paket.

Vi noterar att kommittén i flera avsnitt av betänkandet poängterar de betydelsefulla produktionsvärden som finns på landsbygden. Trots detta lyser skarpa förslag för att underlätta utvecklingen av de gröna och blå näringarna med sin frånvaro. Utredningen slår även fast vikten av att äganderätten respekteras men tyvärr återspeglas inte heller denna hållning i några konkreta förslag.

I betänkandet saknar vi framförallt skarpa förslag på reformering av strandskyddsbestämmelserna för att främja utvecklingen av småskalig gårdsbaserad fisketurism på landsbygden. Vi saknar också förslag och ambitioner att implementera en nödvändig lokal förvaltningsmodell för kustens och skärgårdarnas enskilda fiskevatten. 

Vi saknar också Lantmäteriet på den lista över myndigheter som förväntas få skärpt och aktiv närvaro på landsbygden samt ett landsbygdspolitiskt ansvar inskrivet i sin instruktion. Vi betonar att en fungerande Lantmäterimyndighet är av avgörande betydelse för landsbygdens gröna och blå näringar.

Beträffande förslaget om ett centra för regional och landsbygdsekonomisk forskning, vilket syftar till att få till stånd en bättre landsbygdsanalytisk förmåga, påtalar vi behovet av kompetensutveckling om landsbygdens förutsättningar, i synnerhet den svenska fiskerättsliga plattformen och dess betydelse för fiskerinäringarna på landsbygden. Kompetensbehovet är mycket stort hos departement och myndigheter på alla nivåer.

Hela vårt remissvar finns här nedan som pdf.

 

Utgivningsdag för nr 1 2017 av Våra Fiskevatten är den 23 februari

Årets första nummer av Våra Fiskevatten presenterar den nya riktprislistan för fiskekort som offentliggjordes i början av januari. Havs- och vattenmyndighetens nya GD Jakob Granit intervjuas och Johan Persson, ordförande i den parlamentariska landsbygdskommittén, kommenterar kommitténs slutbetänkande och föreslagna åtgärdsprogram. Centrum för biologisk mångfald ger sin syn på vikten av lokalt inflytande i förvaltningen av kust- och skärgårdsresurser. Dessutom innehåller numret en lägesrapport över arbetet med riskanalys och hanteringsprogram för signalkräftan, reportage om Stockholms nyöppnade fiskauktion, fiskskinn som blir kläder, Lantmäteriet och delningen av samfällt fiske i Helgasjön, nya rön om mellanskarvens inverkan på övergödningen och en hel del andra intressanta reportage.

Prenumerera på Våra Fiskevatten

Prenumerationspris: 350 kr, Grupprenumeration: 300 kr, Grupprenumeration medlemmar: 225 kr

För beställning av prenumeration kontakta :

Thomas Lennartsson, Tel: 0702-708324, Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Sveriges Fiskevattenägareförbund har tagit fram en ny rekommendation för fiskekortpriser. Dagens fiskekortpriser är generellt sett allt för låga, inte minst för att täcka det behov av resurser som behövs för en aktiv och modern fiskeförvaltning och fiskevård. Genom en ny riktprislista vill vi ge vägledning till relevanta fiskekortpriser som svarar upp mot resursens stora och verkliga värde.