Sveriges Fiskevattenägareförbund har producerat en lättillgänglig informations- och inspirationsskrift om Vattenförvaltningen och fiskevårdsområdet.

Skriften förklarar på ett populärt och pedagogiskt sätt den svenska vattenförvaltningen och olika myndigheters och organisationers roll i arbetet med att uppnå en god vattenmiljöstatus i landets sjöar och vattendrag. Med lätt tillgänglig fakta, intervjuer med myndigheter och kommuner samt reportage från verkligheten ute i Vattenråden är förhoppningen att skriften ska inspirera till ökad samverkan mellan Vattenråden och fiskevårdsområdesföreningarna.

Produktionen har medfinansierats av Havs- och vattenmyndigheten genom anslag 1:11 - Åtgärder för havs- och vattenmiljö.

Här nedan kan du ladda ned Vattenförvaltningen och fiskevårdsområdet.

Havs-och vattenmyndigheten har nu remitterat sitt förslag till hanteringsprogram för signalkräfta. Remisstiden pågår till den 13 april.

I förslaget delas landet geografiskt upp i två områden :

1) Ett s.k. hanteringsområde för signalkräftan vilket omfattar hela landet söder om Dalälvens avrinningsområde, exklusive Älvdalens och Malungs kommun samt Öland och Gotland.

2) Området norr om Dalälven där det ska råda förbud mot fiske, transport, försäljning eller överlåtelse av signalkräfta.

Signalkräftan ska alltså enbart få fiskas, transporteras och säljas inom det definierade hanteringsområdet. Inom detta område finns också förbud att hantera signalkräftan inom ett skyddsområde för flodkräfta som bildats av länsstyrelsen eller inom ett område som har förklarats kräftpestsmittat av länsstyrelsen.

Förslaget innehåller även regleringar rörande försäljning av okokta signalkräftor :

Försäljning av okokt signalkräfta, även utbjudande till försäljning eller annan form av överlåtelse av signalkräfta, oavsett om detta sker mot ersättning eller inte, föreslås endast kunna tillåtas inom hanteringsområdet för signalkräfta förutsatt att:

- Signalkräftan är längre än 10 cm mätt från kräftans pannspets till kräftans stjärtspets
- Fisket bedrivs med stöd av personlig fiskelicens
- Fisket bedrivs i näringsverksamhet med stöd av enskild rätt, inklusive arrenden

Fiskerättsägare som säljer fritidsupplevelser berörs inte om deras produkt handlar om försäljning av en besöksupplevelse "kräftfiske". Okokt signalkräfta som tas upp under ett sådant fiske ska dock hanteras utifrån ovan.

Beträffande allmänhetens kräftfiske i Vättern föreslås detta begränsas från fem till två helger.

Sveriges Fiskevattenägareförbund håller på att analysera förslaget i sin helhet och återkommer med fler kommentarer och framöver även en redovisning av vårt remissvar.

Här nedan kan du ladda ned Havs- och vattenmyndighetens förslag till hanteringsprogram för signalkräfta.

I samband med förbundets välbesökta nationella fiskevattenägarekonferens i slutet av november delades utmärkelsen Årets fiskevårdsområdesförening ut för första gången.

Övre Åsundens Fvof i Västra Götlaland delade 2017 års pris med Sommens Fvof i södra Östergötland.

Utmärkelsen Årets Fiskevårdsområdesförening har instiftats av Sveriges Fiskevattenägareförbund. Avsikten är att uppmärksamma våra fiskevårdsområdesföreningars viktiga förvaltningsarbete. Förvaltningsarbetet i Sveriges fiskevårdsområdesföreningar möjliggör upplåtelser av ett välordnat sportfiske till allmänheten och är en nödvändig plattform för hållbar utveckling av fisketurismen och övriga fiskerinäringar på landsbygden.

Kriterier som ligger till grund för priset:

• Föreningen bedriver en modern, aktiv och uthållig förvaltning och fiskevård och har en långsiktig och strukturerad fiskevårdsplan.
• Föreningen erbjuder bra service, gott värdskap och god tillgänglighet för olika kategorier fritidsfiskare.
• Föreningen arbetar konstruktivt för att främja lokalt förankrad fiske- och landsbygdsturism och utvecklingen av övrig uthållig fiskerelaterad näringsverksamhet i och omkring fiskevårdsområdets fiskevatten.
• Föreningen strävar efter en väl fördelad köns- och ålderssammansättning hos styrelseledamöter och föreningsfunktionärer.

Båda pristagarna lever mycket väl upp till huvuddelen av kriterierna. Föreningarna är föredömen för god lokal förvaltning av enskilda fiskevatten och har genom åren förmedlat kunskaper och inspiration till andra fiskevårdsområdesföreningar.

Priset som består av diplom och en penningsumma överlämnades av förbundets hedersordförande Carl G Nilsson till föreningarnas företrädare Enar Hemmings och eric Carpholm. Båda föreningsföreträdarna har dessutom ett långt engagemang i länsförbunden i Södra Älvsborg och Östergötland och är mycket goda ambassadörer för Sveriges Fiskevattenägareförbund.