Sveriges Fiskevattenägareförbund har yttrat sig till Miljö- och energidepartementet över ett förslag till underlag för genomförande av EU-förordningen om invasiva främmande arter.

Förbundet har under hela processen med förordningen i kontakter med myndigheter och departement understrukit vikten av att signalkräftan i egenskap av sedan länge väl etablerad art i Sverige och viktig resurs för svensk fiskeri- och landsbygdnäring inte ska omfattas av den s.k. unionslistan över särskilt oönskade arter eller på annat sätt hamna i kläm via föreslagen förordning.

Då svenska myndigheter nu uttrycker stora farhågor om att signalkräftan trots allt kommer att bli aktuell på unionslistan, fokuserar vi i detta yttrande på att utveckla och beskriva konsekvenserna av en listning. Vi anser att den konsekvensanalys som redovisas i föreliggande remissunderlag är mycket undermålig och vill genom vår beskrivning tydliggöra allvaret i frågan och förmedla starka argument för Sverige att hålla signalkräftan utanför unionslistan. Det är stora landsbygdsvärden som står på spel.

EU-länderna kommer att rösta om unionslistan den 4 december i år. Sveriges Fiskevattenägareförbund hoppas och utgår från att Sverige med kraft motsätter sig att signalkräftan införs på unionslistan. I andra hand, om arten ändå införs, måste Sverige ovillkorligen få ett fullgott undantag när det gäller signalkräftan. Ett undantag som innebär att nyttjandet av resursen kan fortgå som idag.

Remissyttrandet i sin helhet kan läsas i det följande.

Sveriges Fiskevattenägareförbund har yttrat sig över HaV:s förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön - God Havsmiljö 2020.

På det hela taget tycker vi att det är ett gediget åtgärdsprogram som ringar in flera angelägna temaområden för att uppnå god miljöstatus i Sveriges havsområden. Vi anser emellertid att fokus i åtgärdsprogrammet i allt för stor utsträckning riktas mot generella administrativa åtgärder, i synnerhet fiskeregleringar och områdesskydd, samtidigt som de verkligt stora problemen rörande vattenmiljön och fysisk påverkan tonas ned och mer hamnar på utredningsstadiet.

Vi anser att bakgrundsbeskrivningen kring behovet av kustnära fiskeregleringar, vilka som primärt drabbas av fiskeregleringarna och konsekvenserna för dessa och en bebodd levande kust- och skärgård är mycket förenklad eller saknas helt i åtgärdsprogrammet. Människors närvaro är en viktig förutsättning för att kunna nå miljömålet Levande kust och skärgård.  

Vår uppfattning är att de föreslagna administrativa åtgärderna har fel ingångsvärden för att bli långsiktigt framgångsrika. Förslagen bygger på en förlegad centraliserad förvaltningssyn som inte överensstämmer med EU-direktivens underifrånperspektiv. Vi förordar och lämnar istället förslag till en modern, dynamisk lokal förvaltningsmodell som skapar incitament för lokalt engagemang och därmed gagnar arbetet med att uppnå god miljöstatus. Åtgärdsprogrammets mål, både administrativa och handfasta, uppnås bättre inom ramen för en lokal förvaltningsmodell.

Remissyttrandet i sin helhet kan läsas i det följande.

Beställ Sveriges Fiskevattenägareförbunds nya kunskapsbok om förvaltning av sötvattenskräftor, Bekräfta dina vatten.

Kräftboken har tagits fram i nära samverkan med SLU:s kräftforskare. Boken sammanfattar den senaste forskningen och riktar sig till fiskevårdsområdesföreningar, samfällighetsföreningar, fiskevattenägare, kräftfiskare, myndigheter och till alla som är allmänt intresserade av att veta mera om de svenska sötvattenkräftorna.  

För beställning av böcker: kontakta Thomas Lennartsson, tel: 0702-708324 eller tDen här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Pris: 275 kr inkl. moms + frakt  
Pris vid beställning av minst 25 ex: 250 kr inkl. moms + frakt  

Medlemmar i Sveriges Fiskevattenägareförbund erhåller boken till rabatterat pris:

Medlemspris: 225 kr inkl. moms + frakt  
Medlemspris vid beställning av minst 20 ex: 200 kr inkl. moms och frakt