Under februari remitterade Jordbruksverket förslaget till strategi för svenskt yrkesfiske ”Svenskt yrkesfiske 2020 – Hållbart fiske och nyttig mat”. Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten delar på ansvaret för strategin som blev klar i slutet av april.  

I vårt remissyttrande pekar vi på att strategin i allt för stor utsträckning utelämnar det småskaliga yrkesfiske som bedrivs med stöd av enskild fiskerätt i sjöar, kust och skärgård. Ett yrkesmässigt fiske som i flertalet fall är lokalt förankrat, långsiktigt hållbart, genererar mycket samhällsnytta och dessutom har stor utvecklingspotential på landsbygden. Vi är inte heller fullt nöjda med strategins beskrivning av den svenska fiskerättsliga plattformen. Vi tycker att den delvis är otydlig och summarisk och vi kan skönja en glidning mot att förminska den enskilda fiskerättens betydelse för näringsverksamhet och långsiktigt uthållig förvaltning. Vi ser det som ett rimligt grundkrav för ett nationellt dokument att det i klarspråk beskriver landets rådande fiskerättsliga- och förvaltningsmässiga förhållanden. Dessutom är en tydlig beskrivning främjande för folkbildningen. Vårt remissvar finns här nedan som pdf.

Sveriges Fiskevattenägareförbund har producerat ett nytt och modernt utbildningsmaterial för fisketillsynsmän. Utbildningsmaterialet utgörs av en digital studiebok Fisketillsyn - Utbildning för fisketillsynsmän som kan användas för både grundutbildning och fortbildning av fisketillsynsmän. Materialet innehåller även reportage med goda exempel på hur en väl fungerande fisketillsyn präglad av ett grundläggande gott värdskap kan struktureras upp inom ett fiskevårdsområde. Dessutom beskrivande reportage om hur länsstyrelser prövar förordnande av fisketillsynsmän samt hur anmälan om fiskebrott hanteras av polis och åklagare. Produktionen har medfinansierats av Havs- och vattenmyndigheten genom anslag 1:12 - Åtgärder för havs- och vattenmiljö. Utbildningsmaterialet har granskats av Havs- och vattenmyndighetens jurister. Här nedan kan du ladda ned utbildningsmaterialet Fisketillsyn - Utbildning för fisketillsynsmän.

Bilagor:
Ladda ner filen (Fisketillsyn_Utbildning for fisketillsynsman.pdf)Fisketillsyn

Sveriges Fiskevattenägareförbund har yttrat sig till Miljö- och energidepartementet över ett förslag till underlag för genomförande av EU-förordningen om invasiva främmande arter.

Förbundet har under hela processen med förordningen i kontakter med myndigheter och departement understrukit vikten av att signalkräftan i egenskap av sedan länge väl etablerad art i Sverige och viktig resurs för svensk fiskeri- och landsbygdnäring inte ska omfattas av den s.k. unionslistan över särskilt oönskade arter eller på annat sätt hamna i kläm via föreslagen förordning.

Då svenska myndigheter nu uttrycker stora farhågor om att signalkräftan trots allt kommer att bli aktuell på unionslistan, fokuserar vi i detta yttrande på att utveckla och beskriva konsekvenserna av en listning. Vi anser att den konsekvensanalys som redovisas i föreliggande remissunderlag är mycket undermålig och vill genom vår beskrivning tydliggöra allvaret i frågan och förmedla starka argument för Sverige att hålla signalkräftan utanför unionslistan. Det är stora landsbygdsvärden som står på spel.

EU-länderna kommer att rösta om unionslistan den 4 december i år. Sveriges Fiskevattenägareförbund hoppas och utgår från att Sverige med kraft motsätter sig att signalkräftan införs på unionslistan. I andra hand, om arten ändå införs, måste Sverige ovillkorligen få ett fullgott undantag när det gäller signalkräftan. Ett undantag som innebär att nyttjandet av resursen kan fortgå som idag.

Remissyttrandet i sin helhet kan läsas i det följande.