Sveriges Fiskevattenägareförbund har yttrat sig över Vattenverksamhetsutredningens slutbetänkande I vått och torrt - förslag till ändrade vattenrättsliga regler (SOU 2014:35).

Sveriges Fiskevattenägareförbund välkomnar att vattenverksamheten åläggs ett modernt och ökat miljöansvar och anser på det hela taget att de tankegångar och förslag som läggs fram i slutbetänkandet är konstruktiva och bra.

Riksdagen fattade den 24 juni beslut om vissa ändringar i fiskelagen (1993:787). En av de viktigaste ändringarna är att ett nytt system för licensiering av yrkesmässigt fiske införs. Yrkesfiskelicens, fartygstillstånd och särskilt fartygstillstånd ersätts av fiskelicens för näringsmässigt fiske i havet och för det näringsmässiga fiske som bedrivs på allmänt vatten i de stora sjöarna blir benämningen personlig licens.

Lagändringen har föranlett Havs- och vattenmyndigheten att anpassa sina föreskrifter om licens och tillstånd för yrkesmässigt fiske. Förslaget har nyligen varit ute på remiss och Sveriges Fiskevattenägareförbunds analys har inriktat sig på föreskriftsförändringarnas konsekvenser för det fiske som bedrivs med stöd av enskild fiskerätt. Sveriges Fiskevattenägareförbund avstyrker flera av de föreskriftförändringar som föreslås. Remissyttrandet i sin helhet kan läsas i det följande. 

Havs- och vattenmyndigheten har producerat en film om riskerna med att sätta ut främmande arter i våra vatten. Illegala utsättningar av fisk kan exempelvis sprida smitta till vilda fiskbestånd. Sjögull och vandrarmussla är aktuella exempel på andra inkräktare som förorsakar stora problem i vatten där de fått fäste.

Sveriges Fiskevattenägareförbund har medverkat i arbetet med att ta fram informationsfilmen. Filmens syfte är att medvetandegöra riskerna med illegala utsättningar av vattenlevande djur och växter.

Informationsfilmen är framtagen av Havs- och vattenmyndigheten i samarbete med Sveriges Fiskevattenägareförbund, Zoobranschens Riksförbund, Jordbruksverket, Statens Veterinärmedicinska anstalt, Sportfiskarna och Länsstyrelserna.

Här kan du se filmen:

http://youtu.be/whptgo_mUy4