Sveriges Fiskevattenägareförbund har yttrat sig över Vattenverksamhetsutredningens slutbetänkande I vått och torrt - förslag till ändrade vattenrättsliga regler (SOU 2014:35).

Sveriges Fiskevattenägareförbund välkomnar att vattenverksamheten åläggs ett modernt och ökat miljöansvar och anser på det hela taget att de tankegångar och förslag som läggs fram i slutbetänkandet är konstruktiva och bra.

Riksdagen fattade den 24 juni beslut om vissa ändringar i fiskelagen (1993:787). En av de viktigaste ändringarna är att ett nytt system för licensiering av yrkesmässigt fiske införs. Yrkesfiskelicens, fartygstillstånd och särskilt fartygstillstånd ersätts av fiskelicens för näringsmässigt fiske i havet och för det näringsmässiga fiske som bedrivs på allmänt vatten i de stora sjöarna blir benämningen personlig licens.

Lagändringen har föranlett Havs- och vattenmyndigheten att anpassa sina föreskrifter om licens och tillstånd för yrkesmässigt fiske. Förslaget har nyligen varit ute på remiss och Sveriges Fiskevattenägareförbunds analys har inriktat sig på föreskriftsförändringarnas konsekvenser för det fiske som bedrivs med stöd av enskild fiskerätt. Sveriges Fiskevattenägareförbund avstyrker flera av de föreskriftförändringar som föreslås. Remissyttrandet i sin helhet kan läsas i det följande.