Sveriges Fiskevattenägareförbund har producerat och tillhandahåller följande väglednings- och utbildningsmaterial utan kostnad.

Att bilda fiskevårdsområde - Så här går det till ! är ett modernt vägledningsmaterial för bildande av fiskevårdsområden. I materialet återfinns också information i form av reportage om verksamheten inom några befintliga fiskevårdsområdesföreningar. Materialet kan även tjäna som stöd och allmän förkovran vid behov av stadgeändringar, sammanslagningar och andra förändringar i befintliga fiskevårdsområden.

Att införa kontrollavgiften - Så här går det till ! är ett trevligt och lättillgängligt vägledningsmaterial om fiskevårdsområdets kontrollavgift. Materialet innehåller även verklighetsanknutna reportage om hur kontrollavgiften infördes och tillämpas i ett par fiskevårdsområdesföreningar.

Fisketillsyn - Utbildning för fisketillsynsmän är ett nyproducerat, modernt utbildningsmaterial för grundutbildning och fortbildning av fisketillsynsmän. Materialet innehåller även reportage med goda exempel på hur en väl fungerande fisketillsyn kan struktureras upp och hur fiskebrott hanteras av polis och åklagare.

 

Praktisk fiskevård i fiskevårdsområdet - Idéer för inspiration är en populär inspirationsskrift som i reportageform lyfter fram åtta lämpliga och konkreta fiskevårdsåtgärder som kan genomföras i ett fiskevårdsområde. Materialet innehåller även faktatexter om bland annat regelverk, nödvändiga tillstånd, kostnader och möjliga finansieringsvägar. Skriften ger enkel och konkret vägledning och inspiration åt funktionärer i fiskevårdsområden.

 

Vattenförvaltningen och fiskevårdsområdet är en populär informations- och inspirationsskrift som på ett pedagogiskt sätt förklarar den svenska vattenförvaltningen och olika myndigheters och organisationers roll i arbetet med att uppnå en god vattenmiljöstatus i landets sjöar och vattendrag. 

 

Aktiv och modern förvaltning i fiskevårdsområdet är en vägledningsskrift som förmedlar kunskaper och verktyg för ett aktivt och modernt förvaltningsarbete. Skriften behandlar bland annat angelägna behov kring uppdatering av fiskerättsförteckningar, sammanslagning av fiskevårdsområden, ekonomisk administration, föryngring av styrelser, fiskevårdsplanering och digital förvaltning.

 

Den enskilda fiskerätten i Sverige - kunskaper och fakta är en vitbok som förklarar och belyser olika aspekter av den värdefulla enskilda fiskerätten.

Riktprislista för fiskekort är en rekommendation från Sveriges Fiskevattenägareförbund som hjälper till att sätta rätt värde på upplåtelser av handredskapsfiske, säkrar upp en uthållig förvaltning och höjer statusen på fiskevattnet.

Här nedan kan du ladda ned respektive material :