Förvaltningsmodell kustvatten och de stora sjöarna

Sveriges Fiskevattenägareförbunds har utformat ett förslag till fiskevård, tillsyn och förvaltning av fiskevatten längs kusterna och i de sjora sjöarna. Här nedan återges förslaget.
 
Förvaltningen av enskilt vatten längs kusten och i de stora sjöarna

Fiskevård, tillsyn och förvaltning av fiskevattnen längs kusterna och i de stora sjöarna har stora brister. Det saknas både resurser och lokalt engagemang. Samtidigt är det viktigt att bibehålla allmänhetens möjligheter till fritidsfiske. Det finns en modell som tillgodoser alla behov.

Tre mål bör uppfyllas
1 Stimulera lokal förvaltning, ansvar och engagemang för fiskevården, med möjlighet till tillsyn, ransonering, fångststatistik m m.
2 Bibehålla tillgängligheten för allmänhetens fiske och samtidigt få ut information till de fiskande.
3 Skapa resurser för fiskevård

Resurser och tillgänglighet
Det fria handredskapsfisket består i sin tillgänglighet. Men genom att införa en obligatorisk särskild fiskevårdsavgift, alternativt länsvisa fiskekort, skapas resurser för förvaltning, fiskevård och tillsyn. Avgiften hanteras av länsstyrelserna med en rådgivande grupp från fiskets organisationer. En del av avgiften ska kanaliseras till bildandet och förvaltningen av lokala fiskevårdsområden med förebild i den lyckade utvecklingen i inlandsvattnen.

Lokal förvaltning
Lokal förvaltning är en förutsättning för att fiskevård, tillsyn och utvecklingen av fiskevattnen ska fungera. De lokala fiskevårdsområden som tillförs resurser från fiskevårdsavgiften/länsfiskekorten ska organisera tillsynen och upprätta fiskevårdsplaner som godkänns av länsstyrelsen. Fiskevårdsplanerna kan innehålla förslag på fredningsområden, fredningstider och andra fiskevårdande regler.

Information
Den som löser fiskevårdsavgiften/fiskekortet erhåller (laddar ner) en informationsfolder med av länsstyrelserna beslutade fiskeregler och annan viktig information för vistelse i naturen och i de aktuella områdena. Avgiften/kortet kan också kopplas till fångstrapportering vilket ger kunskap om fiskets omfattning och underlag för övergripande fiskevårdsplanering.

Lagstiftning etc
För att införa en avgift på det fria handredskapsfisket krävs ny lagstiftning. Utredningen SOU 2005:76 (Gösta Gunnarsson) innehåller nödvändigt underlag. I övrigt är befintlig lag om fiskevårdsområden tillämplig.

 

Här kan du läsa mer om vårt förslag till lokal förvaltningsmodell