Under februari remitterade Jordbruksverket förslaget till strategi för svenskt yrkesfiske ”Svenskt yrkesfiske 2020 – Hållbart fiske och nyttig mat”. Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten delar på ansvaret för strategin som blev klar i slutet av april.  

I vårt remissyttrande pekar vi på att strategin i allt för stor utsträckning utelämnar det småskaliga yrkesfiske som bedrivs med stöd av enskild fiskerätt i sjöar, kust och skärgård. Ett yrkesmässigt fiske som i flertalet fall är lokalt förankrat, långsiktigt hållbart, genererar mycket samhällsnytta och dessutom har stor utvecklingspotential på landsbygden. Vi är inte heller fullt nöjda med strategins beskrivning av den svenska fiskerättsliga plattformen. Vi tycker att den delvis är otydlig och summarisk och vi kan skönja en glidning mot att förminska den enskilda fiskerättens betydelse för näringsverksamhet och långsiktigt uthållig förvaltning. Vi ser det som ett rimligt grundkrav för ett nationellt dokument att det i klarspråk beskriver landets rådande fiskerättsliga- och förvaltningsmässiga förhållanden. Dessutom är en tydlig beskrivning främjande för folkbildningen. Vårt remissvar finns här nedan som pdf.