Sveriges Fiskevattenägareförbund har yttrat sig över Miljömålsberedningen betänkande "Havet och människan".

Sveriges Fiskevattenägareförbund anser att Miljömålberedningens ansträngningar att strukturera, harmonisera och spetsa till miljömålsarbetet är vällovliga och vi ställer oss bakom merparten av förslagen. Vi saknar emellertid den lokala dimensionen med konkreta förslag på utvecklingen av lokala förvaltningsorganisationer. Lokal förankring är ofrånkomlig för att på riktigt tillämpa en ekosystembaserad fiskförvaltning i kust och skärgård i praktiken. Frågan är helt avgörande för få till stånd den effektiva verksamhet som är nödvändig för att uppfylla havets miljömål.

Vi redovisar därför ett förslag som på riktigt kan utveckla och implementera lokala förvaltningsorganisationer. Förslaget utgår från den svenska kuststräckans skiftande geografiska karaktär och fiskerättsliga förutsättningar. Det krävs anpassade lösningar för lokala förvaltningsmodeller i olika kustavsnitt. Förslaget förutsätter finansiering från en särskild fiskevårdsavgift för fiske i kust, skärgård och hav.

Vi tillstyrker en utredning som ser över förutsättningarna för en fiskevårdsavgift för fiske vid kusten, men endast under följande förutsättningar. En grundläggande förutsättning är att en sådan fiskevårdsavgift även bidrar till utveckling och finansieringen av lokala förvaltningsorganisationer i kust och skärgård, där enskilda fiskerättsägare involveras i fiskevårdsarbetet. En annan självklar förutsättning är att Sveriges Fiskevattenägareförbund som representerar de som i grunden äger enskild fiskerätt i kust och skärgård involveras i utredningsarbetet. Vi har sedan länge förordat och arbetat fram ett förslag till en särskild fiskevårdsavgift för kusten, skärgården och de stora sjöarna. Vi beskriver därför i anslutning till det aktuella avsnittet kort nuvarande förvaltningssituation och redovisar vårt förslag om en särskild fiskevårdsavgift.

Vi tillstyrker förslagen som berör säl- och skarvförvaltning men anser att det krävs betydligt kraftfullare åtgärder för att komma till rätta med problematiken. Det behövs beståndsreglerande regionala förvaltningsplaner med tydliga mål för hur stora populationer av skarv och säl som kan accepteras i ett hållbart ekosystem. Vår uppfattning är det behöver bli ett obligatoriskt krav att samtliga länsstyrelser utarbetar regionala skarvförvaltningsplaner

Vi avstyrker förslaget om att bryta ut nytillkomna ostronarter från fastigheternas enskilda fiskerätt. Vi anser att en sådan förändring skulle bädda för stora problem och ett utbrett olovligt fiske på inhemska ostron. Vi förordar att myndigheter och externa aktörer istället aktivt verkar för att enskilda fiskerättsägare som inte själva nyttjar sin rätt träffar avtal om upplåtelser för ostronfisket med näringsidkare under kontrollerade former. Det är också en utmärkt möjlighet att inkludera västkustens enskilda fiskerättsägare i en ekosystembaserad fiskförvaltning. 

Vi avstyrker förslaget om komplettering av syftesparagrafen i strandskyddslagstiftningen. Vi anser att nuvarande strandskyddslagstiftning behöver lättas upp och inte förstärkas vilket också är budskapet i betänkandet ”Tillgängliga stränder” från utredningen om översyn av strandskyddet.

Sveriges Fiskevattenägareförbund noterar slutligen att konsekvensanalysen när det gäller aktörer som berörs, utöver fritidsfiskare och verksamhetsutövare, nästan uteslutande talar om markägare eller om vattenägare medan den stora gruppen fiskerättsägare överhuvudtaget inte nämns alls. Att stora delar av Sveriges kust och skärgårdsområden utgörs av enskilt vatten med enskild fiskerätt har man helt förbisett. De som i grunden äger rätten till fisket i området som ska förvaltas med avseende på fisket har utelämnats trots att flera av de förslag som redovisas primärt berör enskilda fiskerättsägare. Mot bakgrund av detta anser vi därför att beredningsprocessen är ofullständig och har stora brister.

Hela vårt yttrande finns här nedan som pdf.